AVG

Jouw privacy vind ik erg belangrijk en daarom ga ik zorgvuldig met jouw gegevens om.
Om dit te blijven doen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik mijn privacy policy aangepast.
Als therapeut zet Angelique Verboom haar beste kunnen in om de behandeling tot een succes te maken.
Van uw kant wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het behandelingstraject).
Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Angelique Verboom en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht ( i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.).
U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door Angelique Verboom.
U heeft het recht om gegevens te ontvangen van Angelique Verboom. Dit kunt u doen door schriftelijk of per mail een verzoek in te dienen.
Uw privacy :
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Angelique Verboom, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Angelique Verboom, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een
andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, fysiotherapeut etc.
Angelique Verboom doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heeft Angelique Verboom als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens haar afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Angelique Verboom of haar administrateur, een factuur kan opstellen.
Als Angelique Verboom vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, BSN nummer, naam van de verzekering met klantnummer.
Ook een korte omschrijving van de behandeling, in dit geval behandeling acupunctuur en de kosten van het consult.
Voor meer informatie kunt u het privacy register van Annchi acupunctuur hier inzien.